AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
 
 CILD 1 (74), N02,  2019
ISSN 2078-3388
 
 

R.Ç. Mәsmәliyeva.  Atom yerdәyişmә parametrlәrindәn istifadә etmәklә Zülalların Verilәnlәr Bazasında olan quruluşların yoxlanılması 

А.Г. Агаева. Создание бактериальной коллекции на основе штаммов, изолированных из почв Азербайджана и их скрининг на наличие новых антибактериальных биомолекул 

S.C. Mustafayeva, T.A. Qasımova, Z.S. Әliyeva.Azәrbaycan florasında Tanacetum L. (Asteraceae) cinsi haqqında

М.Б. Зульфугарова. Исследование флавоноидов бузины травянистой (Sambucus ebulus L.)

E.M. Qurbanov, Z.C. Mәmmәdova. Azәrbaycanın Xәzәr sahili bitkiliyindә rast gәlinәn paxlalı bitkilәr vә onların tәsәrrüfat әhәmiyyәti

Т.Н. Аллахвердиева, А.В. Аминов, А.А. Мехтиев. Антиапоптотическая функция серотонинергической системы в отношении неоникотиноида актары

Z.Y. Musayeva, O.X. Aslanov. Gәncә-Qazax bölgәsinin üzümlüklәrinin yırtıcı gәnәlәri (Acarı)

G.Ә. İsmayılova, G.E. Qәhrәmanova. Nar bitkisi üzәrindә mumlu yapon yalançı çanaqlı yastıcasının (Ceroplastes japonıcus Green, 1921) (Hemiptera: Coccidae) inkişafı

Г.Г. Мамедли, С.Н. Омарова, А.А. Гулиев, И.В. Азизов. Влияние наночастиц оксида трехвалентного железа на активность полифенолоксидазы в проростках пшеницы

M.Ә. Abbasov. AmpliSeq texnologiyası әsasında buğda bitkisi üçün genotiplәşdirmә panelinin yaradılması

N.Y. Bayramov, A.K. Sәfiyeva. Yoğun bağırsağın xoş xassәli törәmәlәrinin müalicәsinә müasir yanaşma prinsiplәri

Х.Р. Ахундова. Изучение изменений основных биохимических показателей крови в динамике развития модифицированного аллоксанового диабета у крыс 

 

 
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015